Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Leverantören och Beställaren som har ingått ett avtal avseende leverans av en nyckelfärdig solcellsanläggning.

Definitioner

I de allmänna villkoren ska nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Leverantören avses Nordpolen Energi AB med organisationsnummer 559173–3653, Amerikavägen 8, 393 56 Kalmar.

Med Beställaren avses den kund som köper Leverantörens tjänster, och vars uppgifter framgår av offert.

Med Parterna avses Beställaren och Leverantören tillsammans.

Med Uppdrag avses de tjänster som Beställaren beställt av Leverantören enligt separat offert och som specificeras under punkten 2.1.

Med Allmänna villkor avses detta dokument samt vid var tid gällande bilagor.

Med Avtalet avses offerten och dessa allmänna villkor tillsammans.

Om kunden är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet tillämpas konsumenttjänstlag (1985:716) tillsammans med detta avtal.

2. Parternas avtal Ingående av avtal

2.1 Avtalet har ingåtts genom Beställarens godkännande av Nordpolen Energi AB:s offert.

Leverantörens åtagande

2.2 Leverantören åtar sig att för Beställarens räkning installera Solcellsanläggningen på byggnad(er) inom Beställarens fastighet(er) (”Byggnaden” respektive ”Fastigheten”).

Tolkning av avtal

2.3 Vid tolkning av avtalets innehåll ska handlingarna ha företräde enligt nedanstående ordning:

1. Offerten,
2. Dessa allmänna villkor; och
3. Eventuella bilagor till avtalshandlingarna

Ångerrätt för Beställare vid distansavtal

2.4 Om Beställaren är konsument och avtalet har ingåtts på distans har Beställaren ångerrätt genom att lämna meddelande om detta till Leverantören inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingåtts. Beställarens ångerrätt bortfaller om installationen har påbörjats med Beställarens samtycke under ångerfristen.

Överlåtelse av avtal

2.5 Beställaren får inte utan Leverantörens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annan.

Leverantören har rätt att överlåta hela eller delar av avtalet på annan som kan förväntas fullgöra skyldigheterna på ett tillfredsställande sätt. Leverantören har rätt att anlita​ underleverantörer för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

3. Uppdraget

Leverantören ska leverera enligt överenskommen enligt den uppdragsbeskrivning som framkommer under punkt 3.1 – 3.2.

3.1 Uppdraget omfattar montering, installation och driftsättning av solcellsanläggning enligt offert.

3.2 Om märke/modell på solceller eller annat material anges i offerten så utgör detta enbart ett exempel på vilket material eller produkt som kan användas inom Uppdraget. Leverantören kan använda sig av annat likvärdigt material eller likvärdiga produkter.

Placering och montering

3.3 Den placering av solcellspanelerna som angivits i offerten är endast en riktlinje och inte en bindande del av Avtalet. Faktorer som inte varit kända under platsbesöket eller vid projektering av Solcellsanläggningen kan påverka placeringen. Leverantören har rätt att ändra placeringen av solcellerna om den tänkta placeringen inte är möjlig på grund av platsbrist eller för att den avviker från tillämpliga montageanvisningar.

3.4 Om leverantören installerar solceller utanför av Leverantören rekommenderat område, på grund av Beställarens begäran, så sker detta på Beställarens risk. Beställaren har blivit informerad om riskerna det kan medföra.
Installation av solceller utanför rekommenderat område kan påverka anläggningens funktion, samt bl.a. beräkning för snö- och vindlaster.

3.5 Slipning av pannor sker i enlighet med anvisningar för ingående montagesystemceller då Leverantören bedömer att det behövs.

Laddbox

3.6 Installation för laddbox kräver att det finns plats på vägg eller fasad. I installationen ingår håltagning och maximalt fem meter kabeldragning från elcentral. Beställaren ansvarar för att det finns en fungerande internetanslutning för laddboxen. Detta krävs för att alla funktioner ska kunna nyttjas.

Batteri

3.7 Installation av batteri förutsätter att tillräcklig plats finns inomhus och att denna plats ligger i anslutning till växelriktaren. Det krävs vidare att det finns en separat nätverkskabel framdragen. Temperatur för batteriutrymmet ska vara + 20 °C till + 30°C. Om batteriet placeras på annan plats där temperaturen kan avvika från detta intervall kan batteriets prestanda försämras och eventuella garantier gäller då inte.

Beställaren ansvarar för att det finns en fungerande internetanslutning till batteriet vilket krävs för att alla funktioner ska kunna nyttjas.

Eldragning

3.8 Leverantören ansvarar för eldragning och inkoppling till befintlig elcentral samt uppmärkning med varningsmärken enligt svensk standard. Beställaren är medveten om att en elkabel måste dras från solcellerna till Fastighetens elcentral och är medveten om att kabeldragning med kanalisation kommer att vara synlig såväl utomhus som inomhus. Elkabeln dras utifrån rådande förutsättningar vilket medför synlig förändring på fastigheten.

3.9 Det ingår inte i Leverantörens åtagande att ombesörja ombyggnad av befintlig elanläggning om så krävs för att få nätägarens medgivande att ansluta Solcellsanläggningen. Elcentralen som Solcellsanläggningen ska anslutas till ska finnas tillgänglig i Byggnaden som Solcellsanläggningen installeras på. Eldragning mellan två inkopplingspunkter ska utföras längs den mest direkta och rakaste vägen. Inga kabeldragningar i mark ingår och dragningar i luft utförs inte.

3.10 Beställaren ansvarar för att den elcentral, till vilken solcellsanläggningen ska anslutas, uppfyller alla gällande säkerhets- och standardkrav. Om solcellsanläggningen har installerats men inte kan anslutas på grund av brister i elcentralen, är det Beställarens ansvar att åtgärda dessa brister. Oavsett skick på elcentralen har Leverantören rätt till full betalning för den utförda installationen av solcellsanläggningen.

Funktionstest

3.11 ör växelriktare vars styrenheter drivs av AC-spänning (med AC avses växelström) utförs funktionstest genom att kontrollera AC-spänning på ACplint i växelriktaren. En kontroll utförs av att växelriktarens styrenhet startar (via dioder eller skärm). En kontroll utförs vidare av kontinuitet på DCsträngar (med DC avses likström) om spänning inte kan uppmätas p.g.a. låg solinstrålning, exempelvis vid snötäckta solceller.

3.12 För växelriktare vars styrenhet drivs av DC-spänning från solceller utförs funktionstest genom att kontrollera AC-spänning på AC-plint i växelriktare samt använda AC/DC converter för att tillföra DC-spänning till växelriktaren när förutsättningarna inte tillåter tillräckligt med solinstrålning för att starta växelriktarens styrenhet.

3.13 En funktionstestad Solcellsanläggning garanterar inte att eventuell övervakning av produktionen från dator/mobil fungerar. Det åligger Beställaren att ombesörja framdragning och anslutning av internetuppkoppling till Solcellsanläggningen.

Dokumentation

3.14 Efter avslutad installation överlämnar Leverantören en elektronisk kundmanual med information om Solcellsanläggningen till Beställaren.

4. Förutsättningar för uppdraget

4.1 Leveransen och installationen utförs i enlighet med överenskommelse vilken baseras på de uppgifter Beställaren har lämnat. Om det under arbetets gång framkommer att det krävs andra åtgärder för installationen av Solcellsanläggningen än vad leverantören haft anledning att räkna med vid Avtalets ingående, har Leverantören rätt att avbryta projektet. Om projektet avbryts på grund av en omständighet som ligger utanför Leverantörens kontroll eller annars beror på Beställaren eller information från Beställaren så har Leverantören rätt till ersättning för material samt upparbetad tid.

4.2 Den installation och montering som ingår i offerten förutsätter att taket och Byggnaden i övrigt är i gott skick, att Byggnaden klarar av den extra påfrestning som Solcellsanläggningen medför samt att förbättring av Byggnaden inte är nödvändig. Beställaren är medveten om att installationen och monteringen kan kräva att en byggnadsställning förankras i fasaden. Beställaren ansvarar för att fastigheten klarar av den extra påfrestning som Solcellsanläggningen medför.

Leverantören utför enbart grovstädning efter att installationsmomenten avklarats.

4.3 För att Leverantören ska kunna planera för installationen krävs att Beställaren tillhandahåller uppgifter så som, men inte uteslutande, anläggnings-ID och personnummer.

5. Beställarens ansvar

5.1 Beställaren försäkrar att denna är lagfaren ägare till den aktuella fastigheten, eller att denne innehar tillstånd från lagfaren ägare samt att alla nödvändiga tillstånd och samtycken föreligger för utförande av tjänsten.

5.2 Det ska finnas fritt utrymme och tillgänglighet till det utrymme där växelriktaren/batteri ska placeras samt där elkablar ska dras och där byggnadsställning behöver resas. Om Leverantören behöver utföra städning eller bortforsling av material för att utrymmet ska vara tillgängligt så kommer detta arbete att debiteras Beställaren på löpande räkning.

5.3 Grävning, schaktning och återställning ingår inte. Vid behov ska tomrör (50 mm i diameter) med dragtråd finnas nedgrävda innan installationen påbörjas. Tomrörsdragning ska ombesörjas av Beställaren.

5.4 Beställaren ansvarar även för att Leverantörens arbetsplats är i ett sådant skick att arbetet kan utföras. Detta innefattar bland annat att bereda tillträde åt Leverantören genom att tillse att platsen för installationen är avstädad.

5.6 Vid brister i Beställarens åtaganden som medför merarbete, utökade åtaganden eller försening svarar Beställaren för de extra kostnader som uppstår, debiteras på löpande räkning, inklusive restid.

6. Internetanslutning

6.1 Om Solcellsanläggningen ska anslutas till internet är det Beställarens ansvar att tillhandahålla en nätverksuppkoppling med sladd till den plats där växelriktare och eventuellt batteri och/eller laddbox finns.

6.2 Övervakning av Solcellsanläggningens produktion via mobil eller dator kan göras på växelriktarleverantörens hemsida men är beroende av att Beställaren tillhandahåller framdragning av nätverkskabel till växelriktaren. Framdragning ska vara gjord innan installationen sker till den plats där växelriktaren ska sitta. Leverantören är inte ansvarig för leverans och drift av internet. Anslutning genom Wi-Fi är möjlig endast om detta är bestämt i offerten och en fullgod Wi-Fi signal finns på platsen för installationen av växelriktaren. Fungerar inte anslutningen via Wi-Fi på ett tillfredställande sätt ansvarar Beställaren för anslutning med nätverkskabel.

6.3 Vid problem med internet i en Solcellsanläggning ska Beställaren vända sig till nätverksleverantören. Leverantören tillhandahåller instruktioner för hur anslutning till växelriktare kan göras men ansvarar inte för anslutning eller återanslutning av nätverk till Solcellsanläggningen om anslutningen slutar att fungera. Ärenden som Beställaren inte själv kan lösa och som kräver ett platsbesök av Leverantören debiteras på löpande räkning enligt offerten, inklusive restid.

6.4 Registrering av Solcellsanläggningen i portal för övervakning av produktion utförs av Leverantören efter att installationen har utförts.

7 Takpannor

7.1 Beställaren ansvarar för att 30 pannor (vid lertegel 50 pannor) samt 5 nockpannor av motsvarande modell som finns på Byggnadens tak finns tillgängliga vid installationen. Om detta saknas får Leverantören ombesörja införskaffande av pannor på Beställarens bekostnad.

8 Tidsplan

8.1 Leverantören och Beställaren kommer överens om en ungefärlig tidplan för utförande av tjänsten. Tidsplanen ska ses som en tidsuppskattning som Leverantören ämnar följa. Försening ska inte i något fall ge Beställaren rätt till skadestånd eller leda till annan ersättningsskyldighet för Leverantören.

Leverantören ansvarar för att informera Beställaren ifall tjänsten inte kan utföras utan större förändringar i vad som ursprungligen offererades och godkändes.

8.2 Ledtiden för installationen löper först då Beställaren tillhandahållit samtliga uppgifter så som anläggnings-ID och personnummer till Leverantören. Ledtiden är i regel ca 10 veckor, då det endast är en uppskattning kan tiden komma att variera.

Den kan påverkas av externa faktorer så som sjukdom, väder och materialtillgång nätägare måste förstärka sitt nät eller lämna ett installationsmedgivande. Eventuell avvikelse från preliminär ledtid innebär inte en försening som berättigar Beställaren till ersättning från Leverantören.

9. Pris och betalning

9.1 Kontraktssumman är ett fast pris och framgår av offert. Nordpolen energi AB:S kostnader för resa och frakt ingår i kontraktssumman om inget annat anges. Alla skatter, tullar och importavgifter som gällde vid Avtalets ingående ingår i kontraktssumman.

9.2 Det fasta priset enligt kontraktssumman förutsätter att Beställaren fullgör sitt ansvar enligt Avtalet inför installationen.

9.3 Om leveransen av solceller avviker i mängd från beställningen, kommer ett avdrag på 1 500 kr per solcell att göras för justeringar upp till – 10 solceller på beställningen, oavsett val av solpanel. Detta förutsätter att samma växelriktare som förutsattes vid beställningen kan användas för den nya mängden solceller. Om en större växelriktare krävs, har Leverantören rätt att ta ut tillkommande kostnader för detta. Vid justering för över fem (5) solceller kommer en ny beställning och offert att upprättas i samråd mellan Beställaren och Leverantören. Övrigt takarbete kommer att debiteras till en kostnad av 890 kr per timme.

9.4 Leverantören har rätt att fakturera hela kontraktssumman vare sig växelriktaren är ansluten till internet eller inte.

9.5 Kontraktssumman inkluderar inte överenskomna ÄTA-arbeten. Eventuella ÄTA-arbeten debiteras utöver offerten.

9.6 Beställaren ska mot faktura betala 70% av tjänstens kostnad vid leverans av solpaneler, och resterande 30% vid driftsättning av anläggningen. Betalning ska ske inom tio (10) dagar från mottagandet av fakturan. Vid försening eller utebliven betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr, dröjsmålsränta som debiteras enligt räntelag (1975:635) samt lagstadgade avgifter, utöver en tilläggsränta på +8% på det fakturerade beloppet. Vid köp av laddbox i samband med solceller kommer två olika fakturor, en för laddboxen och en för solcellerna.

Beställaren äger inte rätt att kvitta eventuella motfordringar mot betalning för uppdraget.

10. ROT-avdrag och skattereduktion

10.1 Om Beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion, ROTavdrag, är Beställaren skyldig att redovisa hur mycket skattereduktion som denne utnyttjat under året. Om Skatteverket, SKV, helt eller delvis beslutar att inte bevilja Beställaren skattereduktion för uppdraget och följaktligen inte heller betalar ut beloppet som Leverantören skulle ha rätt till om Beställaren fullt ut hade beviljats skattereduktion för uppdraget, ska Beställaren erlägga full ersättning för att kompensera för vad Leverantören har rätt till. Beställaren ska då erlägga detta belopp inom tio (10) dagar från den dag som SKV beslutat att skattereduktion inte beviljats.

10.2 För priser som omfattas av grönt avdrag tillämpar leverantören Skatteverkets regler för schablonisering vid totalentreprenad. Vilket innebär att 3% av totalkostnaden inklusive Grön teknik inte är berättigad till skattereduktion. Det gröna avdraget avser 19,4 % av totalkostnaden för solceller och 48,5 % för laddbox och batterier. Beloppet uppgår för närvarande till 50 000 kr per person och år. I de fall det gröna avdraget överstiger 50 000 kr i offerten måste det finnas minst två ägare av Fastigheten som båda uppfyller villkoren för skattereduktion. Skattereduktionen infaller det år installationen slutbetalas och kan inte delas upp på olika år. Beställaren ansvarar för att inkomma med korrekta uppgifter för att Leverantören ska kunna ansöka om skattereduktion och att denne uppfyller villkoren enligt Skatteverkets bestämmelser. Leverantören har rätt att debitera Beställaren för avslagen skattereduktion. För information om villkoren och vilka som är berättigade grönt avdrag finns mer att läsa på Skatteverkets hemsida.

10.3 För priser som inte omfattas av grönt avdrag debiteras Beställaren hela kontraktssumman.

11. Avbrytande av uppdrag

11.1 Om Leverantören anser att uppdraget inte kan fullföljas på grund av att Beställaren inte bereder tillträde eller följer vad som annars är överenskommet mellan parterna eller om Leverantören bedömer att det inte är tekniskt möjligt att utföra arbetet har Leverantören rätt att avbryta uppdraget och häva avtalet. Leverantören har då rätt till ersättning för den tid och det material som dittills lagts in eller andra kostnader som Leverantören haft med anledning av Uppdraget.

11.2 Leveransen och installationen utförs i enlighet med överenskommelse och enligt rådande förutsättningar.

11.3 Om Beställaren önskar avbryta installationen till följd av en från offerten avvikande placering av solcellerna har Leverantören rätt att fakturera upplupna projekterings- och arbetskostnader för projektet, och minst 5% av kontraktssumman.

12. Garantier

Produktgaranti på ingående komponenter gäller i enlighet med ursprungsleverantörens för respektive produktkomponent. Utöver dessa produktgarantier tillhandahåller Nordpolen Energi följande garantier på utfört arbete.

12.1 Tio (10) års garanti på av Nordpolen Energi utfört arbete av avseende Solcellsanläggningen. Detta inkluderar garanti på det arbete som är utfört inom ramen för installationen.

12.2 Fem (5) års funktionsgaranti på Solcellsanläggningen. Funktionsgarantin inkluderar eventuella fel som ägaren av Solcellsanläggningen uppmärksammar och påtalar för Nordpolen Energi som inte beror på yttre faktorer.

12.3 Funktionsgarantin inkluderar tekniska fel som kan uppstå i Solcellsanläggningen. Detta kan exempelvis inkludera byte av en trasig solpanel eller optimerare. Funktionsgarantin inkluderar inte daglig övervakning av Solcellsgarantin av Nordpolen Energi. Funktionsgarantin på Solcellsanläggningen och dess delar inkluderar inte anslutning av internetuppkoppling eller dess funktion. Garantin inkluderar inte heller allmän skötsel av Solcellsanläggningen, som exempelvis tvättning av solceller eller rensande av löv eller grenar som kan samlas runt solcellerna. Det åligger Beställaren att själv ombesörja rekommenderat underhåll från tillverkare och leverantör.

12.4 Funktionsgarantin kan förlängas enligt villkor och priser.

12.5 Om utrustning i Solcellsanläggningen kommer till skada på grund av utomstående påverkan, så som åska och överspänningar från elnätet, gäller inte garantierna enligt ovan. Vid skada på Solcellsanläggningen på grund av utomstående faktorer utgår ingen ersättning från Leverantören för skadade produkter eller för utebliven produktion. I händelse av sådan skada rekommenderas Beställaren att upprätta en skadeanmälan hos det försäkringsbolag som försäkrar Fastigheten eller Byggnaden. Beställaren ska bära kostnaden för att återställa eventuella skador som orsakats av utomstående faktorer. Arbete hänförligt till sådant återställande debiteras på löpande räkning inklusive restid från närmsta kontor och kostnader för material.

12.6 Vid produktionen kan det uppkomma viss färgskiftning mellan solcellerna trots att de har samma färgkod. Garantierna ovan är inte tillämpliga avseende estetiska förändringar så som förutnämnda färgskiftningar.

12.7 Produktgaranti för eventuell laddbox tillhandahålls av ursprungsleverantören. Nordpolen Energi tillhandahåller en installationsgaranti om tre (3) år på utfört arbete avseende laddbox.

12.8 Om Byggnaden eller Fastigheten skadas vid installationen åtar sig Leverantören att åtgärda sådana skador som har en menlig inverkan på Byggnadens/Fastighet- ens funktion. Leverantören har ingen skyldighet att ersätta eller åtgärda mindre skador på Byggnaden/Fastigheten som installationen orsakar, förutsatt att installationen utförts på ett fackmannamässigt sätt.

13. Besiktning, fel och reklamation Fel och reklamation

13.1 Efter utfört uppdrag ska Beställaren undersöka och kontrollera att tjänsten fungerar i enlighet med vad som Leverantören och Beställaren kommit överens om. Eventuella fel och påföljder ska om Beställaren är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet konsumenttjänstlag (1985:716) tillämpas.

Besiktning

13.2 Leverantören har alltid rätt att låta installationen besiktigas.

13.3 Om Beställaren önskar utföra en extern besiktning gäller följande villkor för att besiktningsprotokollet ska godkännas av Leverantören.

Kallelse till besiktningen ska vara skriftlig och vara Leverantören tillhanda minst två (2) veckor innan utförande.

Leverantören och Beställaren ska kunna närvara vid besiktningen och kallelsen ska innehålla följande;

Anläggningsadress och Beställaren av Solcellsanläggningen som ska besiktigas. Tid och datum för besiktningen.
Namn på person och företag som ska utföra besiktningen. Sändlista för kallelsen.
Hur protokollet ska distribueras.

Vilka handlingar som besiktningsmannen ska ta del av i förväg samt vilka handlingar och intyg som ska finnas vid besiktningstillfället.

Besiktning ska utgå från giltiga standarder för installationsutförandet så som ”SIS Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak”. Besiktningen ska endast avse Solcellsanläggningens funktion och inte estetik, annat än vad som framgår avseende fackmannamässighet i besiktningsmannahandboken. Anmärkningar vid en besiktning måste kunna härledas till ett specifikt skallkrav i en lag, föreskrift eller standard. Eventuella rekommendationer på förändringar utöver dessa ingår inte i Leverantörens åtaganden och åtgärdas inte om inget annat är överenskommet. Kostnaden för besiktningar ska bäras av Beställaren.

Besiktningen ska utföras av en oberoende aktör som inte bedriver en med Leverantören konkurrerande installationsverksamhet. Beställaren får själv utse ett besiktningsföretag att

utföra besiktningen om företaget är auktoriserat. Saknar besiktningsföretaget auktorisering ska Leverantören och Beställaren tillsammans utse en besiktningsman. Beställaren eller det företag som utför besiktningen äger inte rätt att offentligt distribuera eller publicera besiktningsprotokoll efter utförd besiktning utan tillstånd från Leverantören.

15. Tillstånd Lagar och föreskrifter

15.1 Allt arbete ska utföras enligt rådande lagar som innefattas av arbetets omfattning och karaktär.

Bygglov

15.2 Beställaren ansvarar för att undersöka om bygglov krävs för installationen av Solcellsanläggningen. Avgiften för eventuellt bygglov bekostas av Beställaren och ingår inte i kontraktssumman för Solcellsanläggningen, om inget annat anges i offerten. Leverantören kan på förfrågan tillhandahålla projekteringsunderlag avseende solcellernas placering på fastigheten samt förslag på kontrollplan. Kräver byggnadskontoret andra underlag så får Beställaren ombesörja dessa med extern part. Om bygglov nekas debiteras Beställaren eventuella handläggningskostnader från aktuellt byggnadskontor.

16. Försäkringar Leverantörens försäkring

16.1 Leverantören ska teckna och under hela entreprenadtiden upprätthålla försäkringar som minst uppfyller “Försäkringsbranschens beskrivningar av basomfattning för ansvarsförsäkring”.

Beställarens försäkring

16.2 Det åligger Beställaren att undersöka vilka krav som Beställarens försäkringsbolag uppställer för att försäkra Solcellsanläggningen. Leverantören har ingen undersökningsplikt avseende att detta har utförts. Om Beställarens försäkringsbolag uppställer några specifika krav avseende Solcellsanläggningen måste Beställaren underrätta Leverantören om detta innan installationen påbörjas för att Leverantören ska kunna se om de kan säkerställa att entreprenaden uppfyller försäkringsbolagets krav.

Eventuellt arbete som Leverantören nödgas utföra med anledning av krav från försäkringsbolaget som framställts eller meddelats efter det att installationen har påbörjats debiteras på löpande räkning.

17. Force majure

Leverantörens åtaganden enligt detta avtal beträffande försening eller brist i Leverantörens fullgörande gäller inte om den är orsakad av en händelse utanför Leverantörens kontroll. Förseningar orsakade av händelser som Leverantören inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Leverantören ska underrätta Beställaren om något sådant hinder föreligger.

18. Prisjustering

18.1 Om Leverantören har väsentliga och oförutsedda kostnadsökningar förorsakat av exempelvis materiellt ökade materialpriser från underleverantörer som medför en påverkan på Leverantörens förmåga att fullgöra Avtalet till det överenskomna priset, äger Leverantören rätt att häva Avtalet eller, efter överenskommelse med Beställaren, ändra Avtalet för att fullgöra sina förpliktelser till ett justerat pris.

19. Framställande av krav

19.1 Om Beställaren vill framställa krav mot Leverantören med anledning av Avtalet ska sådana krav framställas skriftligen inom skälig tid efter det att Beställaren märkt eller borde ha märkt felet. För att Leverantören ska kunna behandla Beställarens krav behöver Beställaren tydligt redovisa vilken åtgärd eller vilket belopp som Beställaren menar att Leverantören är skyldigt att vidta/betala samt härleda detta till bestämmelser i gällande avtal eller lag.

20. Tvist och lagval

Tvist rörande avtal och/eller dessa villkor ska slutligt avgöras vid den domstol där Leverantören har sitt huvudsakliga säte. Parternas rättsförhållande ska regleras av svensk rätt.

Om något eller några villkor i dessa allmänna avtalsvillkor skulle jämkas eller annars befinnas vara ogiltiga, ska övriga villkor i de allmänna avtalsvillkoren fortfarande gälla oförändrade.